Фирма "ДИАДА инженеринг" ООД - гр.София е основана през 1995 година.

Основната дейност на фирмата е:

Производство и Строителство на метални конструкции

за комплексно изграждане на:

Акредитации

Член е на Камарата на строителите в България.

„ДИАДА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на :

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл.5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС

СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ съгласно чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

Техническо съоръжаване

Фирмата разполага със собствена база, машини и съоръжения за обезпечаване на строителните и производствените дейности.

Контрол върху качеството

За постигане и поддържане на устойчиво качество на продукта,  фирмата  има изградена и документирана система за управление на процесите и целите, на база  международен стандарт за управление на качеството:

 БДС EN ISO 9001: 2008  приложима за : СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ.

Контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд

Контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд се изпълнява от  лица със съответната квалификация и Удостоверения.